Västervik Miljö och Energi, som strävar efter långsiktig hållbarhet, har nu valt att investera i en 90 kW ORC-turbin för egen elproduktion på värmeverket i Gamleby. Förutom en kraftig minskning av verkets el- och nätkostnader så förväntas installationen medföra årliga utsläppsbesparingar på 315 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Detta innebär att Västervik Miljö och Energi kommer ett steg närmare sitt verksamhetsmål att bli klimatneutrala till år 2030.

– I samband med förnyelse av Gamlebyverket var det ett självklart val att satsa på lokal, miljövänlig elproduktion, säger Clas Johansson, produktionschef på Västervik Miljö & Energi AB. Vi valde en ORC-turbin för dess enkelhet! Med en ORC-enhet kopplad till en av våra nya hetvattenpannor räknar vi med att producera halva vårt eget årsbehov av el vid Gamlebyverket.

ORC-turbinen som kommer att kopplas in till Gamlebys Fjärrvärmeverks nya fliseldade 5 MW hetvattenpanna för att konvertera delar av hetvattnet till elektricitet. Turbinen som levereras av Norrköpingsbolaget Againity kommer att årligen producera ca 350 MWh el per år och ha en installerad effekt på 90 kW vilket är jämförbart med ungefär 252 småhus med solceller. Västervik Miljö och Energi strävar sedan tidigare efter hållbarhet och klimatsmarta lösningar och ser ORC-turbinen som en miljövänlig investering som kommer att hjälpa verksamheten att nå sitt uppsatta mål att bli klimatneutrala fram till år 2030.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att påbörja byggnationen av den tredje ORC-turbinen till Småland, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity. Att få vara med och möjliggöra ökad förnybar elproduktion från lokalt skogsavfall känns fantastiskt.

Againitys ORC-system hos Alvesta Energi på Mohedas värmeverk

I Sverige byggs nu den tjugonde ORC-turbinen av företaget Againity och marknadens intresse för tekniken växer sig allt större. Att med en enkel installation, som i stora drag endast kräver två rör till pannkretsen och två rör till fjärrvärmereturen, kunna omvandla lågtemperarad värme till förnybar elektricitet medför att många, även små och medelstora företag, ser lönsamhet med installationen – både ekonomiskt och miljömässigt. Att elproduktionen även är som störst vintertid när behovet är som högst bidrar också till den höga efterfrågan.

Om ORC-tekniken

Turbinsystemet bygger på tekniken Organic Rankine Cycle som gör det möjligt att utnyttja lågtempererade värmeflöden för att utvinna elektricitet. Värmen kan komma ifrån en hetvattenpanna, spillvärme från gasturbiner eller spillvärme från en industriell process. ORC- turbinen levereras som en komplett enhet och har en totalverkningsgrad på 99,5 % vilket innebär att nästan ingen energi går förlorad i systemet utan konverteras till antingen el eller fjärrvärme.Kontakt: Clas Johansson, produktionschef Västervik Miljö & Energi AB, 0490-25 71 08, clas.johansson@vastervik.se Elin Ledskog, försäljningschef Againity AB, 0705-29 32 23, elin.ledskog@againity.com