Integritetspolicy

2018-05-15 har följande policy upprättats för LEAD i Östergötland AB. Ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter är LEAD i Östergötland AB, organisationsnummer 556613-3558, via utsedd VD och styrelse.

Integritetspolicy

Syfte

LEAD i Östergötland AB, vidare nämnt LEAD eller vi, värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning GDPR och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt rättslig grund. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Titel
 • Bolag
 • Fotografier, video och ljud
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

De flesta personuppgifter som vi behandlar om dig är information som du har valt att ge oss angående dig själv i olika situationer. Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter för ett specifikt syfte.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som du tillhandahåller när du ansöker om medlemskap hos LEAD.
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida, vi använder oss av cookies, läs mer om vilka uppgifter vi samlar i vår cookie policy.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra event eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vilka rättigheter har du i samband med behandlingen av dina personuppgifter?

Nedan hittar du en beskrivning av dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, är du välkommen att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Rätt att få tillgång till information. Du har rätt att få tillgång till information om de personuppgifter vi behandlar om dig och du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Rätten att kontrollera dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst invända mot bearbetning av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse. Under vissa omständigheter, till exempel om du återkallar hela eller en del av ett givet samtycke i behandlingen av personuppgifter, motsätter oss vår behandling eller om du tror att behandlingen inte är nödvändig för angivna ändamål, har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter har du också rätt att erhålla personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan datakontrollant.

Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att dra tillbaka ett givet samtycke när som helst. Återkallandet av samtycke kan emellertid inte ha någon inverkan på vår behandling av dina personuppgifter för perioden innan utträdet ägde rum. Du har också rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Rätt att lämna in klagomål. Om du har några klagomål om vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka ett sådant klagomål till svenska tillsynsmyndigheten.

All kommunikation och åtgärder som vi vidtar i samband med utövandet av dina rättigheter ges gratis. Om du gör en uppenbart orimlig eller obehörig förfrågan reserverar vi oss dock rätten att ta ut en rimlig avgift för de kostnader som uppstår för oss för att förse dig med den begärda informationen eller att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla din begära eller avslå en sådan begäran.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången informera vi dig om hur vi kommer hantera personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi avtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Överför vi dina personuppgifter till tredje part?

Ja, i vissa fall delar vi dina personuppgifter med tredje part. Vi genomför rimliga tekniska, organisatoriska och rättsliga säkerhetsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftningsskydd för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt när uppgifterna överförs eller delas med tredje part. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part.

Leverantörer av IT-system och deras partners för utveckling och support: Vi använder olika typer av IT-system och tjänster som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig de tjänster du begär och för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Dina personuppgifter lagras och bearbetas i några av dessa. Vi använder även tredjepartsleverantörer för webbanalys. Leverantörerna är engagerade av oss som våra personuppgiftsbiträden och behandlar endast personuppgifter på vår vägnar och enligt våra instruktioner.

Om du vill ha mer information om tredje parten som vi delar dina personuppgifter med är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Vad gör vi med dina personuppgifter och varför gör vi det?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Nedan kan du läsa mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund eller intresseavvägning vi har gjort för bearbetningen.

När du ansöker om medlemskap & anmälan till LEAD Intro

Om du vill ha stöd av LEAD fyller du i vårt ansökningsformulär, vårt ansökningsformulär som drivs av Microsoft 365 och är integrerad med vår it-miljö och din idé kommer registreras i LEADs CRM system, Pipedrive. När du skickar in din ansökan får vi en tydlig bild av din idé för att kunna ge dig det stöd du behöver. Om du inte ger oss personuppgifterna kan vi inte ge dig stöd eller administrera din ansökan om medlemskap. Om du inte vill ge oss informationen kan du inte bli medlem på LEAD.

Ansökan om medlemskap

Syfte:

 • Att administrera och hantera din medlemsansökan och kunna informera och boka in ett presentationsmöte.

Bearbetning gjord:

 • Skapande och administration av din ansökan om medlemskap & anmälan till presentationsmöte.
 • Bekräftelse av din kontaktinformation.
 • Skickar information om uppdateringar och information kring din ansökan om medlemskap och introduktionsmöte.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn, e-postadress telefonnummer, Information om din startup-idé

Rättslig grund:

 • Berättigat intresse, för att vi ska kunna evaluera om vi kan erbjuda dig vårt stöd och vårt erbjudande.
 • Behandlingen är nödvändig för att informera dig om vår verksamhet.

När vi kommunicerar med varandra

Syfte:

 • Att ge dig support, svar på frågor och att kommunicera med dig i liknande frågor.

Bearbetning gjord:

 • Kommunikation och korrespondens med dig via e-post, telefon eller våra digitala kanaler.
 • Svara på dina kommentarer och frågor.
 • Intern administration av fråga eller kommentarer via vårt kontaktformulär eller via vår info@lead.se.

Personuppgifter som behandlas:

 • Kontaktinformation – namn och e-postadress mm som du lämnar i din fråga
 • Information som du ger oss till exempel information din fråga, bolagsidé, utbildning eller frågor du ställer om våra tjänster.
 • Om du kontaktar oss i våra digitala kanaler (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube): Ditt profilnamn och foto.

Rättslig grund:

 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att hjälpa dig med svara på dina kommentarer och frågor och för att möta din begäran om kommunikation med oss.

När vi skickar dig nyhetsbrev, inbjudningar eller annat marknadsföringsmaterial

Syfte:

 • Att skicka information om vår verksamhet, bolagen vi arbetar med och våra tjänster och erbjudanden.

Bearbetning gjord:

 • Administration och utskick av nyhetsbrev med information om LEAD, LEAD-bolag, event och tjänster.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn, E-postaddress, eventuellt företag
 • Användargenererade data relaterade till nyhetsbrev och inbjudningar vi har skickat till dig (till exempel information om dom de e-postmeddelanden som du har öppnat, vilka länkar i de e-postmeddelanden du har klickat på)
 • Tekniska data om de enheter du använder och dess inställningar (till exempel IP-adress, geografiskt läge, webbläsarinställningar, plattform)

Rättslig grund:

 • Ditt samtycke. Om du vill ha information, nyheter och inbjudningar till LEAD, våra bolag och information om erbjudanden eller kampanjer kan du anmäla dig till något av våra nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (läs mer om detta under ”Hur får vi tillgång till dina personuppgifter”) och vi kommer då sluta skicka dina nyhetsbrev och information till dig.
 • Berättigat intresse för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande för dig som medlem hos LEAD.

När du registrerar dig i LEADs kompetensdatabas eller rekryteringar

Syfte:

 • Att hantera en talangdatabas eller kompetensdatabas för matchning av kompetenser in till LEAD-bolag.

Bearbetning gjord:

 • Skapande och administration av din ansökan att vara en del av LEADs kompetensdatabas eller talangdatabas.
 • Skickar information om uppdrag och information kring möjliga samarbeten med LEAD och LEAD-bolag.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn, E-postaddress, telefonnummer, länkar till CV, kompetens och erfarenhet och annan användargenererat innehåll

Rättslig grund:

 • Ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på gdpr@lead.se och vi kommer då ta bort information om dig i vår kompetensdatabas.

Information about Albacross’ processing of your personal data

We inform you regarding the processing of personal data on the behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. The Albacross database will in addition to “Lead Generation” be used for targeted advertising purposes towards companies and for this purpose data will be transferred to third party data service providers. For the purpose of clarity, targeted advertising regards companies, not towards individuals.

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input  in order to correlate the IP-address with your employer.

For the full information about our processing of personal data, please see Albacross’ Privacy Policy.

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm, Sweden
www.albacross.com – contact@albacross.com

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Samma typ av personuppgifter kan behandlas för olika ändamål och baseras på olika juridiska skäl, till exempel behandling som baseras på våra skyldigheter att uppfylla ett avtal med dig baserat på vårt berättigade intresse eller baserat på ditt samtycke. Det innebär att vissa personuppgifter fortfarande kan lagras av oss även om du tar tillbaka ditt samtycke och den behandling som ditt samtycke gäller upphör. Detta innebär också att vissa personuppgifter kan elimineras från ett system eftersom det inte längre är nödvändigt för ett visst ändamål men fortfarande lagras i ett annat system baserat på ditt samtycke eller för ett annat syfte som personuppgifterna fortfarande är nödvändiga för. I vissa fall kan cookies som vi använder innehålla personuppgifter. Du hittar information om lagringstiden på din dator för våra cookies.

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse har du rätt att göra invändningar mot bearbetningen när som helst. Dina personuppgifter kan lagras längre än ovan, i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag, föreskrifter eller beslut från myndigheter.

När bearbetning görs för att vi ska följa lagliga skyldigheter, kommer dina personuppgifter att behandlas så länge som anges i relevant juridisk skyldighet.

Övriga personuppgifter som är kopplade till nyhetsbrev och informationsutskick som baseras på ditt samtycke fortsätter behandlingen tills du tar tillbaka ditt samtycke eller på annat sätt anger att du inte längre vill bli föremål för behandlingen.

När vi bearbetar användardegenererade data från webbplatsen (till exempel information om de besökta sidorna och tiden som spenderats på vår hemsida, klickade länkar och innehållsbesiktning) som samlas in genom användningen av cookies, behandlingen kommer att fortsätta i 12 månader.

Ansvar

LEAD i Östergötland AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller dina rättigheter i samband med detta, behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter, kan du alltid kontakta oss på gdpr@lead.se. Vår postadress är LEAD, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar genom att klicka på knappen nedanför. Dina inställningar kommer att sparas i 30 dagar.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies behövs för att du ska kunna använda vår webbplats på ett optimalt sätt. De nödvändiga cookies vi använder på vår webbplats är:

NamnSyfteLagras under
close-cookie-barDöljer cookiefältet när du har godkänt det i inställningarna30 dagar
wants-ec-cookiesSparar dina cookieinställningar om nödvändiga cookies30 dagar
wants-fc-cookiesSparar dina cookieinställningar om funktionella cookies30 dagar
wants-mc-cookiesSparar dina cookieinställningar om marknadsföringscookies30 dagar
wants-ac-cookiesSparar dina cookieinställningar om analyscookies30 dagar
wp-wpml_current_languageLagrar användarens språkpreferenser1 år

Cookies för webbanalys

Dessa cookies låter oss räkna antal besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår hemsida. Informationen som dessa cookies samlar in är helt anonym. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.

NamnSyfteLagras under
_gaAnvänds av Google Analytics för att särskilja unika användare genom att ge dem ett randomiserat nummer.1 år
_gat_gtag_UA_69771848_1Google Analytics-cookie1 år
_gidGoogle Analytics-cookie, används för att skilja mellan användare.1 år
_ga_VY0BM6JW0LAnvänds av Google Analytics för att samla in data om hur många gånger en användare har besökt webbplatsen samt datum för det första och senaste besöket.2 år