Den svenska regeringen har idag tillkännagett bildandet av ett nytt Försvarsinnovationsråd, ledd av försvarsminister Pål Jonson. Rådet är tänkt att fungera som ett strategiskt forum för informationsutbyte och dialog kring regeringens initiativ för försvarsinnovation. Rådet, bestående av nio ledamöter med djupgående kompetens inom försvars- och innovationsteknik, är en nyckelkomponent i Sveriges strävan efter att omvandla civila teknikinnovationer till militär kapacitet.

Rådets sammansättning inkluderar Catharina Sandberg, VD för företagsinkubatorn LEAD i Linköping och Norrköping, samt andra framstående ledare, som representerar en bred kompetens från både civila och militära sektorer understryker rådets mål att främja samarbete och innovation.

“Det är ett ärofyllt och viktigt uppdrag för att kunna föra fram de små innovativa teknikbolagens talan och perspektiv och för att se hur vi kan accelerera och implementera innovationer på flera marknader snabbare och säkrare”, säger Catharina Sandberg.

Det är ett ärofyllt och viktigt uppdrag för att kunna föra fram de små innovativa teknikbolagens talan och perspektiv

Försvarsinnovationsrådet ska träffas två gånger per år för att lyfta perspektiv och frågor kopplade till möjligheter för ökad samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn. Rådets ledamöter besitter kompetens från en rad olika områden och till mötena kan också experter bjudas in för att lyfta särskilda perspektiv.

I ett pressmeddelande från regeringen meddelar försvarsminister Pål Jonson;

– Inrättandet av ett försvarsinnovationsråd är ett viktigt steg att ta för att öka förutsättningarna för samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn. Att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen samt omsätta forskning och utveckling till försvarsinnovationer är avgörande för försvarets operativa förmåga och vår säkerhetspolitiska position. Det finns goda förutsättningar att lyckas med detta genom det innovationsklimat och den djupa tekniska kunskapen som finns i Sverige.