Anders Ferntoft affärscoach på LEADI höstas gjorde Anders Ferntoft, affärscoach på LEAD, en veckas studieresa i Shanghai, Guangzhou och Shenzhen. Här kommer den tredje artikeln från resan, vilken handlar om att kinesiska politikers och myndigheters makt och samspel med affärsvärlden inte ska underskattas.

Samtidigt som det i vissa delar av Kina råder superkapitalism, så är det utan tvekan till syvende och sist politiken som styr. Allt som sker verkar ske med någon slags godkännande från politiken eller på grund av något uttalat initiativ från politiskt håll. Politiken styr kraftfullt över förutsättningar för att bygga företag och skapa affärer, till exempel genom att upprätta regelverk, som ger olika frihetsgrader och förutsättningar för olika områden. Lite grand som att svenska regeringen plötsligt skulle bestämma att Östergötland är en frihandelszon, med helt annat skattesystem än resten av Sverige…

Hela det lagliga systemet fungerar i grund och botten på ett annat sätt än vi svenskar är vana vid. På en flygresa satt jag bredvid en advokat från Kina, som nu arbetade i Tyskland, och fick möjlighet att prata lite mer om hur lagar fungerar i Kina. Hon menade att det förstås finns lagar i Kina, men att staten eller myndigheterna kan tolka lagen på det sätt de finner lämpligt just för stunden. I Kina finns inte den separation mellan den lagstiftande och den dömande makten på det sätt som vi är vana vid i väst, vilket gör att det är viktigare att förstå statens nuvarande intention än att tolka lagar bokstavligt. Det är förstås förvirrande och låter för mig godtyckligt. Och är förstås något att förhålla sig till för den som avser satsa på Kina.

Synen på och regelverket för immateriella rättigheter är utmanande för företag från väst. Vi är vana vid att skydd som patent, varumärkesregistrering och mönsterskydd respekteras och att eventuella tvister kan avgöras med stöd i gällande lagar och regelverk. Det kan man inte ta för givet i Kina, även om det hävdas att kinesiska staten håller på att ändra sin syn till att bli mer lik den syn vi har i väst. Men det är nog ändå en bra bit kvar till ett globalt fungerande regelverk, som omfattar även Kina. En del hävdar att konsten att kopiera är djupt rotad i den kinesiska kulturen – att klara av att göra precis som ”mästaren” är och har varit den högsta nivån av erkännande från sin omgivning. Att uppfinna nytt och göra annorlunda är ur det perspektivet ingen förebild. Med tanke på det kan man nog inte förvänta sig någon snabb förändring utan det gäller att hitta andra sätt för att skydda sina immateriella rättigheter. Många pekar på vikten av partnerskap med kinesiska aktörer som en väg framåt, snarare än att lita på att lagar och regler. Investeringar i sådana relationer behöver nog finnas med i go-to-market planen för Kina. Partnerskap är viktigt av andra skäl också, inte minst för att förstå språk och kultur. Och om det går är förstås hemlighållande också en tänkbar skyddsstrategi.

Väl strukturerade mingel

Strukturerat mingelGuangzhou är en vänort till Linköping sedan många år tillbaka. Jag har inga egentliga erfarenheter av nyttan med vänorter, men i just Kina kan jag tänka mig att det kan vara nyttigt även för företag. I synnerhet då relationerna synes vara varma mellan politikens företrädare i dessa två städer. Hela vår delegation deltog i ett möte och en lunch med politiker, organisationer och företag i Guangzhou. Vi hade lämpligt nog en av Linköpings vice borgmästare med oss i vår delegation. För att matcha det leddes den kinesiska delegationen av dess vice borgmästare, en person som alltså har motsvarande roll i en stad med 5 miljoner invånare i dess centrala delar, och cirka 12 miljoner invånare i ”stor-Guangzhou”. Vi hamnade alltså direkt på hög politisk nivå, vilket kan vara av nytta även för företag på väg in i Kina framöver. Och återigen ett exempel på hur stort allt är i Kina och hur lätt det är att känna sig liten när man kommer från Linköping, som har typ 2,5% av befolkningsunderlaget i centrala Guangzhou…

Mötet mellan de två delegationerna var hårt uppstyrt möte och det gavs tyvärr inte särskilt mycket utrymme för face-to-face samtal, men alla gavs tillfälle till en kort introduktion. Det blev en intressant dynamik i rummet med säkert ett tjugotal korta presentationer från varje sida. Ett sätt att säkerställa att alla fick komma till tals, men också ett sätt att undvika explorativa, spontana samtal. Ett slags mingel men av helt annan karaktär än de jag är van vid. Det framkom med tydlighet att det finns många vägar in via olika typer av bransch- och forskningsorganisationer, teknikparker, inkubatorer, work spaces etc i Guangzhou och intresset verkade stort för att inleda dialog med innovativa företag från Sverige. Sannolikt kan det visa sig nyttigt att ha deltagit i detta möte, och inte minst i lunchen där det bara var ett urval av nyckelpersoner med, eftersom det nu går lätt att ta kontakt med vem som helst av deltagarna. Både för att hitta kontaktvägar och för att underlätta godkännande av olika typer av tillstånd. Med tanke på politikens roll i Kina kan säkert mycket gå smidigare tack vare relationerna mellan personer på den politiska nivån i bägge städerna.

Veckan i Kina var en intressant vecka med blandade intryck. Jag håller fortfarande på att samla ihop och smälta mina intryck och fortsätter dela med mig i artiklar. Jag är fullt medveten om att de delar av Kina jag besökte är en polerad och västanpassad del av Kina, så ta innehållet för vad det är – helt och hållet mina personliga intryck baserade på ett begränsat och kort besök i Kina. Detta var den tredje artikeln, så håll utkik efter nummer fyra.

Vill du läsa de tidigare artiklarna?

Artikel 1 – Kina ”On-line”, hittar du här >>

Artikel 2: Kina – om storlekar, hittar du här >>