Goli

På uppdrag av Diagnostikcentrum vid Region Östergötland har GOLI utvecklat en webbtjänst för kapacitetsplanering, GOLI Kapacitet. Tack vare en unik arbetsmetod skapar GOLI Kapacitet förståelse för hur en verksamhet fungerar och bör planeras, vilket gör att produktionen kontinuerligt kan förbättras. Under förra året bidrog GOLI Kapacitet bland annat till att halvera väntetiderna till flera röntgenundersökningar i Östergötland, och nu har ännu fler landsting i landet sett vinsterna med GOLI Kapacitet.

Med hjälp av GOLI Kapacitet erhålls ett verktyg där användaren enkelt kan skapa en produktionsplan utifrån det årsbehov som finns och kontinuerligt se huruvida planen följs, eller om åtgärder behöver vidtas för att uppnå årets mål. 

Rent praktiskt möjliggör GOLI Kapacitet planering och uppföljning av undersökningar, personalbehov, väntetider, externa läkare, ekonomiska mätvärden och hela verksamheter. GOLI Kapacitet är dessutom mycket fördelaktigt i den bemärkelsen att tjänsten möjliggör automatisk överföring av produktionsdata, från befintliga produktionssystem till produktionsplanen.

Fördelar och vad tjänsten bidrar med:

  • Kortare vårdköer och minskade väntetider
  • Enklare och mer tidseffektiv planering och uppföljning
  • Möjligheter till ett bättre resursutnyttjande
  • Ökad transparens och förbättrad kommunikation mellan avdelningar
  • Ökad inlärning och förståelse för produktionsprocessen
  • Minskad arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö på avdelningarna

GOLI har sedan starten tecknat avtal med radiologiavdelningar inom tre av Sveriges landsting, och håller just nu på att teckna avtal med nya kunder. Röntgenkliniken vid Örebro Universitetssjukhus har precis startat upp sitt arbete med GOLI Kapacitet. Under 2015 utökar GOLI sin verksamhet med fler kunder och kommer även att börja anställa fler medarbetare.