LEAD-alumnen Againity har nu levererat ett system för elproduktion från metangas till avloppsreningsverket i Norrköping. Systemet är det första av sitt slag i Sverige och kommer att producera både fossilfri el och värme.

Idén bakom projektet bygger på att tillvarata energin i biogasen som produceras vid avloppsreningsverket. Delar av den biogas som framställts genom rötning av avloppsslam har tidigare facklats bort utan att energin nyttjas till något användbart. Nu kommer gasen istället förbrännas i en panna som producerar hetvatten. Hetvattnet kan sedan lagras i en ackumulatortank, innan det skickas vidare till ett ORC-system (organisk rankinecykel) där el produceras. ORC-systemet levererar också värme vid cirka 50 grader som används för intern uppvärmning på reningsverket.

ORC-maskinen är designad för att producera 50 kW el och kan vid full produktion leda till en minskning av klimatgaser motsvarande 390 ton per år. Installationen vid Norrköpings reningsverk planeras att vara i drift i april.

Den 21 april kommer Againity och Norrköping Vatten och Avfall delta i en konferens i Norrköping anordnad av Fossilfritt Sverige, Norrköpings kommun och Cleantech Östergötland där projektet kommer att presenteras mer ingående.

För frågor kontakta
David Frykerås
vd på Againity
+46 704 25 37 66
david.frykeras@againity.com